Doplňkové aktivity

Mateřská škola nabízí dětem doplňkové aktivity. Nabízíme tak dětem možnost rozvinout jejich talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Maximálně respektujeme potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost.

„Cvičení s Lali“

Novinka pro školní rok 2017/2018. Dětská jóga.

Cíl aktivity: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. 

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

Doba a způsob realizace: 1za14 dní, délka – cca 20 minut 

Jedná se o nově nabízenou aktivitu.  Dětská jóga bude vedena hravou formou k seznámení dětí s cvičením dětské jógy. 

Děti se hravou formou seznámí se zdravotně zaměřenými činnostmi (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení). 

Pomůcky: 

Jak se zdraví sluníčko – knížka s popisem cvičení jógové sestavy Pozdrav slunci, plná hravých básniček, veselých obrázků a dobrodružství. Jógové karty: Kartičky s podrobným popisem cviků. 

CD Lali cvičí jógu. CD obsahuje 13 hravých písniček – zhudebněných básniček, které jsou pro děti návodem na jógovou rozcvičku. Karimatky  a aroma svíčky.

 

„Kutílek“

Novinka pro školní rok 2017/2018. Přírodovědné pokusy a tvoření (fyzikální, chemické, atd.).

Cíl aktivity: Seznámení s jednoduchými fyzikálními, chemickými a biologickými pokusy. Pochopení jednoduchých vztahů a pravidel v přírodě. 

Doba a způsob realizace: 1 za měsíc 

Jedná se o volitelnou činnost v odpoledních hodinách, které se mohou účastnit i zákonní zástupci dětí. Na každé setkání je připravena aktivita, která dětem přinese nové poznatky, zkušenosti a bude prožitkovou formou rozvíjet jejich tvořivost, samostatnost a uvažování. Jsou využívány pomůcky a materiály z běžného života, snahou je i vést děti k druhotnému využití surovin – recyklaci.  

 

„Bavíme se sportem“

Cíl aktivity: Vést děti ke zdravému životnímu stylu formou pohybu. Seznamování s pravidly kolektivní míčové hry. 

Doba a způsob realizace: 1x týdně od září až do června během pobytu venku  

Aktivita fotbálek je nabízena dětem od 4 let. Za příznivého počasí se uskutečňuje na nedalekém fotbalovém hřišti. Za nepříznivého počasí je využívána místní sokolovna. 

Děti jsou vedeny k pravidelnému pohybu, přiměřeně zvyšují svou fyzickou zdatnost, upevňují kolektivní vztahy při hře, učí se přijímat sportovní úspěchy ale také neúspěchy, dodržovat pravidla hry a hrát fair play. Dětem, které se této aktivity neúčastní je učitelkami nabízen plnohodnotný program.    

 

„Předškoláček“

Probíhá u nejstarší věkové skupiny (5 – 6let) každý den v době po obědě a po krátkém odpočinku. Je zaměřen na procvičování grafomotoriky, jemné motoriky, zrakového vnímání, logického myšlení, hledání souvislostí. Je zde kladen důraz na samostatnou práci dítěte.

 

,,Medvídek Nivea“

Cíl projektu: Pomocí zajímavě zpracovaných materiálů seznamovat děti s různými oblastmi života. 

Doba a realizace projektu: průběžně dle tematické nabídky po celý školní rok  

Projekt je nabízen nejstarším dětem po krátkém odpočinku. Materiál je zpracovaný studenty pedagogické fakulty ve spolupráci s firmou NIVEA v souladu s požadavky RVP PV. Každý rok je zaměřen na jinou oblast života.    

 

,,Logohrátky “

Cíl aktivity: Rozvíjet správné komunikační a řečové dovednosti dětí před vstupem do základní školy. 

Doba a způsob realizace: 2x týdně, individuálně 

Tuto aktivitu vede proškolená učitelka mateřské školy Mgr. Monika Vaňátová ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Irenou Klimkovou, která začátkem školního roku provede depistáž a vyšetření vytypovaných dětí s podezřením na vadu výslovnosti. Vyšetření je provedeno pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte. Učitelka dle doporučených postupů klinického logopeda pouze procvičuje vadné hlásky, provádí s dětmi dechová a artikulační cvičení, gymnastiku mluvidel. K práci učitelka využívá speciální didaktické pomůcky např. logopedické kostky, Klokanův kufr, obrázkový materiál, dechové didaktické pomůcky apod. Úroveň pokroků učitelka průběžně konzultuje se zákonnými zástupci dítěte. Činnost je s dětmi prováděna pouze za souhlasu zákonného zástupce. 

 

 

Program „Školka hrou“ 

Cíl programu: 

Formou pestré vzdělávací nabídky propojit všechny vzdělávací oblasti a komplexní rozvoj klíčových kompetencí. 

Hravou formou seznamovat děti s využíváním informačních a komunikačních technologií. Rozvíjení ICT gramotnosti.  

Doba a způsob realizace: průběžně zařazovaná činnost do vzdělávací nabídky po celý školní rok

Školka hrou je metodicky vypracovaný program pro mateřské školy, který nabízí nové pojetí organizace edukačních činností. Celková koncepce je založena na požadavcích RVP PV. Členění do několika okruhů je založeno na integrovaném pojetí respektujícím celistvost osobnosti dítěte. Metodika nabízí možnosti využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod.  

 

 

,,Zahrádka skřítka Pramínka“

Cíl projektu: Rozvíjení povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách. Osvojení si jednoduchých dovedností při péči o okolí. Pochopení, že lidskou činností můžeme prostředí chránit 

Doba a způsob realizace: v průběhu celého školního roku, zvláště v době vegetace. 

Zahrádka skřítka Pramínka je umístěna na zadní zahradě MŠ. Děti se podílí na přípravě záhonků, setí a sázení základních plodin, obstarávání v době růstu, zalévání, odstraňování plevelných rostlin, na sklizni a zpracování úrody. Záhonky poskytují i možnost pozorování drobných živočichů, jako je hmyz, žížaly apod. Nedaleko zahrádky je umístěn hmyzí domeček a rovněž je zde vybudovaný kompostér, kde se děti učí pomocí názorných obrázků rozlišit, co do kompostu patří a co nikoliv.