Doplňkové aktivity

Mateřská škola nabízí dětem doplňkové aktivity. Nabízíme tak dětem možnost rozvinout jejich talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Maximálně respektujeme potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost.

Aktivita – „Veselé zpívání“ (hudební a rytmické činnosti)

Cíl aktivity: Rozvoj hudebních a rytmických schopností, zdokonalování dovedností v pěvecké a hudební oblasti. Vytváření kladného vztahu ke zpěvu a hudbě, radost ze zpívání.  

Doba a způsob realizace: 1 za 14 dní, délka – cca 30 minut (středa cca od 15,00 do 15,30 hodin).

Veselé zpívání je vedeno hravou formou s využitím Orfových i jiných nástrojů. 

Děti budou vedeny k zájmu o zpěv a hudbu, hravou formou se seznámí s používáním různých druhů rytmických nástrojů.                                                                                                                                         

Bude nabídnuto dětem ze všech tříd, počet a výběr dětí určí p. učitelka Bc. Linda Arnoldová.

Aktivita – „Plavání“

Cíl aktivity: Hravou formou seznamovat děti se základy plavání, vytváření zdravých životních návyků (pohyb).

Doba a způsob realizace: jarní měsíc – 10 lekcí

Plavání je uskutečňováno 1x ročně v 10 lekcích po 45 minutách plaveckou školou. Termín určuje plavecká škola dle svých možností. Výuka je prováděna v krytém bazénu Sportovních zařízení města Náchod. Aktivita plavání bude v tomto školním roce hrazena zřizovatelem. Zákonný zástupce uhradí pouze náklady na dopravu. Plavání je pravidelně zahajováno i ukončováno volnou hrou s vodními didaktickými pomůckami v malém bazénu. Hravé aktivity jsou doplněny o metodicky vedené připravené činnosti pod odborným vedením proškolených instruktorů plavání. Plavání je zakončeno obdržení „Mokrého vysvědčení“ s uvedením dosažených plaveckých dovedností dětí. Dětem, které se této aktivity neúčastní je v mateřské škole nabízena plnohodnotná výchovně vzdělávací činnost.

 

Aktivita „Kutílci“

Cíl aktivity: Cíl aktivity: rozvíjet v dětech tvořivost, představivost a zručnost. Vést k samostatnosti při práci. Seznámit děti s jednoduchými pokusy – vhodnými k jejich věku.

Doba a způsob realizace: 1 za 2 týdny pro děti ze třídy Sluníček, po krátkém odpoledním odpočinku.

Jedná se o volitelnou činnost. Na každé setkání je připravena aktivita, která dětem ze přinese nové poznatky a zkušenosti. Využíváno je prožitkové učení. Pro tvoření a objevování jsou často využívány pomůcky a materiály z běžného života.

 

„Předškoláček“

Probíhá u nejstarší věkové skupiny (5 – 6 let) každý den v době po obědě a po krátkém odpočinku. Je zaměřen na procvičování grafomotoriky, jemné motoriky, zrakového vnímání, logického myšlení, hledání souvislostí. Je zde kladen důraz na samostatnou práci dítěte.

  • Od 1. 9. 2021 bude 1x/týden aktivita rozšířena o rozvoj jazykových schopností schopností podle D. B. Elkonina (cca 30 minut ½ dětí ze třídy).
  • – V této metodě, se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Například až ve chvíli, kdy děti pochopí, že slovo pes má tři hlásky p-e-s, se naučí, že slovo pes můžeme označit pomocí písmen P-E-S.
    · Pro malé děti je těžké chápat, že slovo HAD je kratší než slovo ŽÍŽALA. Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci žetonů.· Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.

 

,,Medvídek Nivea“

Cíl projektu: Pomocí zajímavě zpracovaných materiálů seznamovat děti s různými oblastmi života. 

Doba a realizace projektu: průběžně dle tematické nabídky po celý školní rok  

Projekt je nabízen nejstarším dětem po krátkém odpočinku. Materiál je zpracovaný studenty pedagogické fakulty ve spolupráci s firmou NIVEA v souladu s požadavky RVP PV. Každý rok je zaměřen na jinou oblast života.    

 

,,Hrátky s angličtinou“

Cíl aktivity: Rozvíjení jazykové pregramotnosti 

Doba a způsob realizace: 2x týdně během činnosti „Předškoláček“, cca  30 minut

Hravou formou uvádění dětí do mluvené angličtiny pomocí příběhů zvídavého kocourka a jeho přátel. Využíváním zábavné formy pohybových aktivit, říkanek a jednoduchých písniček je u dětí rozvíjena slovní zásoba v sedmi okruzích – základní pozdravy a počítání od 1 do 10, zvířátka, barvy, jídlo, hračky, lidské tělo a oblečení. Vzdělávání je vedeno podle učebnice pro předškolní děti od 3 do 6 let CCOOKIE and FRIENDS (nakladatelství OXFORD PRESS).

Komu je aktivita určena: nejstarším dětem ve třídě Sluníček

Vedení: Radka Adamírová Lopuszyňská (živnostenský list – výuka jazyků)

Místo konání: prostory třídy, herny a jídelny Sluníček

 

Program „Školka hrou“ 

Cíl programu: 

Formou pestré vzdělávací nabídky propojit všechny vzdělávací oblasti a komplexní rozvoj klíčových kompetencí. 

Hravou formou seznamovat děti s využíváním informačních a komunikačních technologií. Rozvíjení ICT gramotnosti.  

Doba a způsob realizace: průběžně zařazovaná činnost do vzdělávací nabídky po celý školní rok

Školka hrou je metodicky vypracovaný program pro mateřské školy, který nabízí nové pojetí organizace edukačních činností. Celková koncepce je založena na požadavcích RVP PV. Členění do několika okruhů je založeno na integrovaném pojetí respektujícím celistvost osobnosti dítěte. Metodika nabízí možnosti využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod.  

 

,,Zahrádka skřítka Pramínka“

Cíl projektu: Rozvíjení povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách. Osvojení si jednoduchých dovedností při péči o okolí. Pochopení, že lidskou činností můžeme prostředí chránit 

Doba a způsob realizace: v průběhu celého školního roku, zvláště v době vegetace. 

Zahrádka skřítka Pramínka je umístěna na zadní zahradě MŠ. Děti se podílí na přípravě záhonků, setí a sázení základních plodin, obstarávání v době růstu, zalévání, odstraňování plevelných rostlin, na sklizni a zpracování úrody. Záhonky poskytují i možnost pozorování drobných živočichů, jako je hmyz, žížaly apod. Nedaleko zahrádky je umístěn hmyzí domeček a rovněž je zde vybudovaný kompostér, kde se děti učí pomocí názorných obrázků rozlišit, co do kompostu patří a co nikoliv.