Projekty

Projekt Šablony JAK – MŠ Náchod – Vítkova 304

Registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000290

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV

(Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ).                                                                                                                   

Po procesu hodnocení a schválení získala částku 494 844,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a ulehčení přechodu dětí z mateřské školy do školy základní.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ.

Cílem této aktivity je poskytovat dočasnou personální podporu mateřským školám formou školního asistenta.

Projekt šablony JAK – MŠ Náchod – Vítkova 304 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt „Děti čtou dětem“

Cíl projektu: 1. Navázání spolupráce s dětmi a učitelkami ze Základní školy 1. Máje, kam většina dětí přichází k zápisu a od 1. září přicházejí jako žáci.  

  1. Rozvíjení čtenářské a sociální pregramotnosti dětí.

Doba a způsob realizace: 1x za měsíc od října do června

Děti ze základní školy si ve spolupráci s učitelkou připraví četbu na určité téma a formou vzájemné spolupráce si pro nejstarší děti z mateřské školy připravují knihy, texty, vysvětlení a pomůcky, které s daným tématem souvisí. Pravidelně následuje i krátká vzájemná hra dětí a konzultace mezi učitelkami ZŠ a MŠ. 

Projekt  ,,Recyklohraní “

Cíl projektu: Prohloubení znalostí dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, použitých drobných elektrozařízení a tonerů. 

Doba a způsob realizace: v průběhu školního roku 

Naše MŠ je zapojena do školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky. V průběhu roku děti plní různé úkoly, které jsou zaměřeny na získávání poznatků a zkušeností s recyklací odpadů a šetrným zacházením se zdroji. Za splnění úkolů a za nasbírané množství baterií, použitého drobného elektrozařízení a tonerů získává MŠ body, které lze vyměnit za věcné odměny. Sběrné boxy jsou umístěny v přízemí MŠ. 

 

Projekt ,,Mrkvička“

Cíl projektu: Usilování o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu. 

Doba a způsob realizace: v průběhu celého školního roku 

Projekt je zaměřen na environmentální výchovu v mateřské škole. Zapojením do sítě Mrkvička získáváme minimálně 4krát ročně metodické a informační materiály k ekologické výchově. Dále využíváme nabízené vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky akreditované MŠMT. 

 

„Projekt „Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky“

Cíl aktivity:  Zapojit děti do pohybových a rozumových aktivit, a tak zcela přirozeně a s radostí začlenit pohyb do jejich budoucích životů. Motivovat děti, aby se naučily mít rády pohyb a vnímaly ho do budoucna jako běžnou součást života.

Doba a způsob realizace: 

Jedná se o novou aktivitu, která obohacuje pohybové činnosti zábavnou formou. Děti sportují, cvičí, hýbou se a vzdělávají v průběhu celého roku. Aktivitami je od září do konce června provází hravá zvířátka – kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veverka Věruška a beruška Danuška.

 

Máme polské kamarády

Cíl projektu:

  1. Posilování prosociálního chování ve vztahu k dětem jiné národnosti, poznávání jejich jazyka, kultury a tradic.
  2. Rozvíjení jazykové pregramotnosti.

Doba a způsob realizace: 2x ročně vzájemná návštěva dětí jedné třídy mateřské školy Vítkova a dětí jedné třídy mateřské školy v Polsku v městě Kudowa Zdrój. Zároveň 2x ročně návštěva učitelek mateřských škol se vzájemnou výměnou zkušeností .

 

Projekt Šablony I – MŠ Náchod – Vítkova 304

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005663

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP). Po procesu hodnocení a schválení získala částku 384 694 Kč.

 Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a ulehčení přechodu dětí z mateřské školy do základní.

  Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

  •  Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytovat dočasnou personální podporu mateřským školám formou školního asistenta. Aktivita umožňuje poskytnout vyšší podporu dětem ohroženým školním neúspěchem.

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem této aktivity je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol na území ČR.

Projekt Šablony I – MŠ Náchod – Vítkova 304 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Šablony II – MŠ Náchod – Vítkova 304

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013653

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV

(Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ).

Po procesu hodnocení a schválení získala částku 477 444,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a ulehčení přechodu dětí z mateřské školy do školy základní.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

1)         Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytovat dočasnou personální podporu mateřským školám formou školního asistenta.

2)         Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem této aktivity je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol na území ČR.                                                                                                                                                                  

Projekt Šablony II – MŠ Náchod – Vítkova 304 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Šablony III – MŠ Náchod – Vítkova 304

Registrační číslo: CZ.02.3.X./0.0/0.0/20_080/0019168

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV

(Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ).

Po procesu hodnocení a schválení získala částku 293 289,00 Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

1) Školní asistent personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytovat dočasnou personální podporu mateřským školám formou školního asistenta.

2) Projektový den ve výuce – rozvojová aktivita

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí u dětí.

Projekt Šablony III – MŠ Náchod – Vítkova 304 je spolufinancován Evropskou unií.