Zápis dětí do mateřské školy

Výsledky zápisu na školní rok 2017/2018

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Náchod, Vítkova 304 na školní rok 2017/2018 žadatelům s tímto registračním číslem:

Uchazeč Výsledek řízení
1 přijat/a
2 přijat/a
3 přijat/a
4 přijat/a
5 přijat/a
6 přijat/a
7 přijat/a
8 přijat/a
11 přijat/a
16 přijat/a
17 přijat/a
18 přijat/a
20 přijat/a

V Náchodě dne: 5.6.2017
Vyvěšeno dne: 6.6.2017
Sejmuto dne:
Ředitelka mateřské školy: Jana Chmelíková

Žádost o přijetí dítěte ke stažení

Žádost k předškolnímu vzdělávání.

Přineste s sebou:

  • originál rodného listu dítěte
  • průkaz totožnosti zákon. zástupce popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči – vyjádření školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)
  • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Nevyplňuje se na žádosti o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V Náchodě 20.3.2017
Zpracovala ředitelka mateřské školy – Jana Chmelíková

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy,
Náchod, Vítkova 304, pro školní rok 2017/2018

Ředitelka mateřské školy, Náchod, Vítkova 304 stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, budou přednostně přijímány:

  • Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 (do 31.8.2017) dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (podle věku od nejstaršího po nejmladší).
  • Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole již vzdělává a ve školním roce 2017/2018 se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstaršího po nejmladší).
  • Děti s trvalým pobytem na území města Náchod (Náchod a přilehlé části: Babí, Běloves, Bražec, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí, Pavlišov, Staré Město nad Metují) a obce Vysokova (podle věku od nejstaršího po nejmladší).
  • Děti s trvalým pobytem mimo obec Náchod (podle věku od nejstaršího po nejmladší)

Od školního roku 2017/2018 bude přijímáno cca 30 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijatých dětí bude snižovat.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.