Zápis dětí do mateřské školy

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

Výsledky zápisu na školní rok 2018/2019

 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem       č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Náchod, Vítkova 304 na školní rok 2018/2019 žadatelům s tímto registračním číslem:

 

 

Uchazeč

 

výsledek řízení

 

        1

 

přijat/a

 

        2

 

přijat/a

 

        3

 

přijat/a

 

        4

 

přijat/a

 

        5

 

přijat/a

 

        6

 

přijat/a

 

        7

 

přijat/a

 

        8

 

přijat/a

 

        9

 

přijat/a

 

       10

 

přijat/a

 

       11

 

přijat/a

 

       12

 

přijat/a

 

       13

 

přijat/a

 

       14

 

přijat/a

 

       15

 

přijat/a

 

       16

 

přijat/a

 

       17

 

přijat/a

V Náchodě dne: 1. 6. 2018

Vyvěšeno dne: 1. 6. 2018

Sejmuto dne:                                                                          Ředitelka školy: Jana Chmelíková

 

Zákonné zástupce nově  přijatých dětí zveme na informační schůzku, která se bude konat ve

středu 20. června od 14,30 hodin v 1. poschodí v jídelně třídy Sluníček.

 

Kritéria+pro+přijímání+dětí+k+předškolnímu+vzdělávání+pro+školní+rok+2018-2019

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se bude konat ve dnech

14. 5. a 15. 5. 2018 od 9.00 – 15.00 hod.

Žádost o přijetí dítěte ke stažení

Žádost k předškolnímu vzdělávání.

Přineste s sebou:

  • originál rodného listu dítěte
  • průkaz totožnosti zákon. zástupce popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči – vyjádření školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)
  • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Nevyplňuje se na žádosti o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.