Zápis dětí do mateřské školy

Kritéria+pro+přijímání+dětí+k+předškolnímu+vzdělávání+pro+školní+rok+2018-2019

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se bude konat ve dnech

14. 5. a 15. 5. 2018 od 9.00 – 15.00 hod.

Žádost o přijetí dítěte ke stažení

Žádost k předškolnímu vzdělávání.

Přineste s sebou:

  • originál rodného listu dítěte
  • průkaz totožnosti zákon. zástupce popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči – vyjádření školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)
  • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Nevyplňuje se na žádosti o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.