Projekty

Projekt  ,,Recyklohraní “

Cíl projektu: Prohloubení znalostí dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, použitých drobných elektrozařízení a tonerů. 

Doba a způsob realizace: v průběhu školního roku 

Naše MŠ je zapojena do školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky. V průběhu roku děti plní různé úkoly, které jsou zaměřeny na získávání poznatků a zkušeností s recyklací odpadů a šetrným zacházením se zdroji. Za splnění úkolů a za nasbírané množství baterií, použitého drobného elektrozařízení a tonerů získává MŠ body, které lze vyměnit za věcné odměny. Sběrné boxy jsou umístěny v přízemí MŠ. 

 

Projekt ,,Mrkvička“

Cíl projektu: Usilování o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu. 

Doba a způsob realizace: v průběhu celého školního roku 

Projekt je zaměřen na environmentální výchovu v mateřské škole. Zapojením do sítě Mrkvička získáváme minimálně 4krát ročně metodické a informační materiály k ekologické výchově. Dále využíváme nabízené vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky akreditované MŠMT. 

 

Česko – Polská spolupráce

DZIEŃ DOBRY – DOBRÝ DEN
Oba tyto pozdravy zazněly 12. prosince v Mateřské škole ve Vítkově ulici a v Mateřské škole v Kudowě Zdroji. Zprostředkovali jsme našim i polským předškolním dětem dopoledne v „zahraniční“ školce. Tato vzájemná výměna byla pro obě strany inspirativní. Pedagogové měli možnost porovnat podmínky a metody své práce. Děti měly příležitost vyzkoušet si netradiční pomůcky, které jsou v jednotlivých školkách používány. Polští kamarádi nám předvedli své vánoční vystoupení. V naší školce byla připravena nabídka v jednotlivých centrech aktivit. Počáteční nesmělost děti brzy překonaly a při hrách i tvoření našly společnou řeč. Bylo milé sledovat úsměvy a radost ve tvářích dětí.
Tímto setkáním jsme zahájili spolupráci, ve které budeme rádi pokračovat v jarních měsících. Již nyní se těšíme.

Kolektiv dětí a učitelek MŠ Vítkova, Náchod

Projekt Šablony I – MŠ Náchod – Vítkova 304

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005663

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP). Po procesu hodnocení a schválení získala částku 384 694 Kč.

 Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a ulehčení přechodu dětí z mateřské školy do základní.

  Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

  •  Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytovat dočasnou personální podporu mateřským školám formou školního asistenta. Aktivita umožňuje poskytnout vyšší podporu dětem ohroženým školním neúspěchem.

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem této aktivity je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol na území ČR.

Projekt Šablony I – MŠ Náchod – Vítkova 304 je spolufinancován Evropskou unií.